Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ ПРЕЗ УЕБ САЙТА

Тези общи условия (наричани за краткост по-долу Общи условия) предоставят начина за ползване на уеб сайтa на „Българска йога асоциация“: www.yogabg.com (наричан за краткост по-долу "уеб сайт") и представляват договор за покупко-продажба между "Българска йога асоциация" ЕООД и Клиента.

Общите условия уреждат начина, условията и реда за покупко-продажба през уеб сайта, собственост на "Българска йога асоциация" ЕООД („БЙА“ ЕООД).

„БЙА“ ЕООД предоставя на Клиента възможността да закупи предлаганите през уеб-сайта стоки чрез изпращане на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при спазване на настоящите Общи условия.

Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през уеб-сайта стоки само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

I. ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите Общи условия понятията по-долу са използвани със следните значения:
„БЙА“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 201029811, ИН по ЗДДС: BG201029811, със седалище и адрес на управление: град София, ж.к. „Борово“, улица „Родопски извор“ № 43А, предоставящо стоки и услуги онлайн посредством уеб-сайта http://www.yogabg.com

Под "стоки", предоставяни през уеб-сайта се разбират следните стоки:
- книги;
- DVD / СD;
- постелки за йога;
- аксесоари за йога практики;
- други стоки и услуги.


Всяка стока се описва с основните си характеристики, изображение и продажна цена. „БЙА“ ЕООД не носи отговорност в случай, че посочената от производителя информация за характеристиките на стоката/ите е невярна или неточна.

Под "Производител" се разбира лице, което по занятие произвежда предлаганите през уеб-сайта стоки и с чието име/фирма, производствен или друг отличителен знак е обозначена стоката, нейната опаковка или търговската документация за стоката.

Под "Клиент" се разбира физическо или юридическо лице, което е регистрирало клиентски профил в уеб-сайта и се е съгласило с настоящите Общи условия. С подаване на поръчка/заявка, Клиентът-физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. Уеб-сайта си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 години от Клиента.

Под "Клиентски профил" се разбира информация за Клиентa (име, фамилия/търговска фирма, адрес (град, област), пощенски код, телефон, е-mail адрес, ЕИК/Идентификационен номер, ИН по ЗДДС, МОЛ и др.), предоставена от последния при регистрацията му и е съхранявана от уеб-сайта за целите, посочени в настоящите Общи условия.

Под „поръчка/заявка” се има предвид преминаването на Клиента през всички етапи за избор на стока за закупуване през уеб-сайта според настоящите Общи условия – от попълването на регистрационната карта до извършване на плащането, съгласно предвиденото в гл.ІІІ, т.2 по-долу.


Под "Продажна цена" се разбира цена на бройка или за определено количество стока, включваща ДДС, без включени разходи за доставка, освен когато е изрично упоменато.

ІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА

Този сайт е собственост на "Българска йога асоциация" ЕООД и всяко лице, което получи достъп до него, се съгласява с условията за ползването му.

Авторско право. Защита на интелектуалната собственост

Текстовете, снимковият материал, музиката, графиките, анимациите и видеоклиповете, както и цялото съдържание на сайта са предмет на авторско право с всички запазени права. Съдържанието на тези страници не може да бъде копирано, разпространявано, променяно или предоставяно на трети страни. Чрез уеб сайта не се получава лиценз за ползване на интелектуална собственост. Забранява се възпроизвеждането (цялостно или на части), промени, предаване (по електронен или друг начин) или използване за каквито и да е публични или търговски цели на уеб сайта без предварително писмено разрешение на "БЙА" ЕООД.

Отговорност за информацията в сайта
"БЙА" ЕООД се стреми да поддържа актуална информация, но си запазва правото да променя без предварително уведомление съдържанието на сайта. "БЙА" ЕООД не носи отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки и последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа до и ползването на този сайт.

Дискретност на личната информация
Всяка лична информация (име, адрес, телефонен номер или e-mail адрес), която се изпраща на сайта чрез електронна поща или по друг начин се използва от "БЙА" ЕООД строго конфиденциално. Всяка друго съобщение или материал, които се изпращат на сайта (въпроси, коментари, предложения и други подобни), ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост.

Свързани уебсайтове
"БЙА" ЕООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в сайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите сайтове.

Промяна на условията
"БЙА" ЕООД може по всяко време, без предизвестие, да промени условията за ползване на сайта си чрез актуализиране на този документ.

Отговорност за недостатъци на уеб сайта

"БЙА" ЕООД не гарантира, че уеб сайта ще отговаря на изискванията на Клиента и по всяко време може да бъде достъпен без прекъсване.


IІI. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ПРЕЗ УЕБ-САЙТА НА "БЙА" ЕООД

1.Поръчки/заявки на покупка

За да получи право да извършва валидни поръчки/заявки за закупуване на предлаганите през Уеб-сайта стоки, Клиентът е необходимо да заяви съгласието си с настоящите Общи условия, както следва:
Клиентът предоставя на "БЙА" ЕООД чрез Уеб-сайта следната информация:

Ø за физическите лица - име, фамилия, адрес, телефон, е-mail адрес;

Ø за юридически лица – търговска фирма, телефон, е-mail адрес, адрес, ЕИК, МОЛ.

Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационната карта са истински, пълни и точни и при промяна на последните ще уведоми "БЙА" ЕООД да ги актуализира своевременно.

При регистрацията Клиентът отговаря за своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Клиентът декларира съгласие с настоящите Общи условия чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия". С това свое действие, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.
За страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

"БЙА" ЕООД незабавно потвърждава получаването на изявлението за съгласие с настоящите Общи условия като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента, което съдържа данни на " БЙА" ЕООД и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия.

"БЙА" ЕООД не гарантира наличността на поръчаните стоки.

Ако "БЙА" ЕООД не разполага в наличност с дадена стока и е приета заявка за същата, тогава "БЙА" ЕООД в рамките на 3 (три) работни дни след получаване на заявката за покупка, следва да уведоми Клиента - посредством обаждане по телефона на посочения в регистрационната карта телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес - за изчерпването на стоката и за възможността последният да промени поръчката по свое желание. В случай, че е направено плащане и Клиентът не желае да промени поръчката си, заплатената сума за поръчаната стока се възстановява в рамките на 15 работни дни след получаване на отговор от страна на Клиента.

2. Процедура по подаване на поръчка/заявка за покупка

Поръчка/заявка за покупка се подава от Клиента като последният извърши последователно следните действия:

1. Клиентът, след като попадне на уеб сайта http://www.yogabg.com, онлайн магазин има възможност да избира стоки и да ги добавя във виртуалната "Кошница" с натискане на бутон "Купи сега";
2. При натискане на някой от виртуалните бутони "Кошницa” клиентът има възможност да прегледа стоките, които е поръчал и да направи промени. Ако иска да добави още артикули натиска „Продължи пазаруването“ – долу в дясно, а ако е приключил избира „Завърши поръчката“ – долу в ляво.
3. За да завърши поръчката от „Данни за доставката“ може да избере „Създай нов клиентски профил“ или да използва вече създаден както и да предпочете „Бърза поръчка“, за която не е необходимо да има клиентски профил. След като направи избора си натиска „Продължи“и след всяка следваща стъпка натиска десния бутон „Продължи“

4. Клиентът попълва лични данни за поръчката - име, фамилия, е-mail, град, адрес, телефон, начин на плащане. Ако желае фактура, попълва търговска фирма, ЕИК, ИН по ЗДДС, МОЛ, адрес за фактура;
5. При натискане на бутон "Потвърждаване на поръчката" и "Изпрати поръчката", заявката за покупка на стока през уеб сайта се счита за извършена.
br> При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за "БЙА" ЕООД не възниква задължение за нейното изпълнение.

3. Приемане на поръчката/заявката

Заявката за покупка се приема от уеб сайта чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: Bulgarian Yoga Association - Thank you for registering както и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия, информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка, правото на Клиента – потребител да се откаже от сключения договор, условията и начина за упражняването на това право.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента.

ІV. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Всички цени на стоки в Уеб-сайта са в български левове, с включен ДДС. Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато.

Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:
а) при доставката - в брой от Клиента или от трето лице от името на Клиента;
б) по банков път - плащане на изданията и актуализации към тях се осъществява по банкова сметка на "БЙА" ЕООД.

  • Карта на сайта

  • Българска йога асоциация